Sometimes I just wanna fuck, and sometimes I wanna be in love, and sometimes I wanna be alone.
― (via babythc)

hermit lyfe